Privacy policy

 

מדיניות פרטיות:

 1. כללי

 

 • מדיניות הפרטיות של ai (להלן: “היישומון“) המפורטת כאן, שפותח ומופעל על ידי Atalef.ai בע”מ (להלן: “החברה“) מהווה חלק בלתי-נפרד מהתקנון ולכן יש לקרוא אותם יחד. באחריות המשתמש לבדוק ולוודא מראש את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות, כתנאי לכל שימוש ביישומון. השימוש ביישומון ובשירותים השונים המוצעים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים להיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש ביישומון או בשירותים המוצעים בו.

 

 • הכניסה ליישומון זה ניתנת, בשלב זה, מישראל בלבד. בזאת מובהר כי החברה תשמור ותעשה שימוש במידע שתמסור לה או שייאסף על ידה, כמפורט במדיניות פרטיות זו, בכפוף לדין הישראלי בלבד (ללא פניה לדין הזר).

 

 • מדיניות הפרטיות נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לשני המינים.

 

 1. מסירת מידע אישי על ידך לצורך שימוש ביישומון ובשירותים הכלולים בו:

 

 • חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים רישום. במסגרת הרישום תתבקש לעדכן פרטים אישיים אודותיך , הכוללים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, דרכי התקשרות, ולבחירתך  גם הוספת סיסמא אישית לצורך כניסה עתידית ליישומון.

 

 • באשר לסיסמא- החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות ומבקשת שתשמור על הסיסמא בסודיות, על מנת למנוע שימוש לרעה בהם וממליצה לך להחליף את הסיסמא מעת לעת.

 

 

 • שים לב: לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו כל מידע אישי, ומסירת המידע האישי על ידך תיעשה מרצונך החופשי ובהסכמתך. עם זאת, ללא מסירת המידע, לא תוכל לעשות שימוש בכל או בחלק מהשירותים הניתנים ביישומון. כאמור לעיל, הנך מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש במידע האישי, ושימוש זה לא ייחשב כפגיעה בפרטיותך. מסירת הפרטים אודותיך בעת הרישום והשימוש ביישומון מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם.

 

 1. המידע שייאסף בידי החברה

 

 • במהלך שימושך ביישומון ובשירותים המוצעים בו, ייתכן ותידרש לספק לנו סוגים שונים של מידע, כמפורט להלן. עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד, והנך מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

 

 • מידע שיסופק ישירות על ידך
 • שם פרטי ושם משפחה.
 • מספר טלפון
 • כתובת דואר אלקטרוני.
 • שם משתמש וסיסמא
  • פרטים אלו, יישמרו במאגר המידע של החברה, המאוחסן בשירות ה”ענן” של מייקרוסופט אז’ור, המוגן על ידי אמצעים טכנולוגיים מתקדמים (להלן: “מאגר המידע”).

 

 • מידע הנשמר אצלנו באופן אוטומטי

 

 • מידע זה נוגע למכשיר באמצעותו נכנסת לאתר (לרבות באמצעות שימוש בעוגיות (cookies)) וטכנולוגיות אחרות וכולל למשל, פרטים בנוגע למועד ומשך ביקורך, מקום המחשב וכתובת ה-IP, מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך, סוג הדפדפן, הגדרות שפה, מזהה ייחודי, מזהה פרסום, שם ספק שירותי האינטרנט שלך, מידע אודות ביקורך באתר, לרבות עמודים בהם ביקרת, מידע אותו קראת, אפליקציות לגביהן התעניינת, נתוני מיקום וכיו”ב.

 

 • המידע האמור נשמר במאגר המידע, ומשמש את החברה לניתוח, בקרה, פיקוח ושיפור תהליכים. החברה שומרת על זכותה לעשות שימוש במידע זה לצרכים סטטיסטיים ולשמור את המידע הסטטיסטי בהתאם לצרכיה. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור עותק ו/או גיבוי של המידע הסטטיסטי, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר, וכן מידע אנונימי סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם השימוש באתר, לצורך ניתוח התעבורה לאתר.

 

 

 1. השימושים שיעשו על ידי החברה במידע

המידע שייאסף על ידנו עשוי לשמש אותנו לצורך המטרות הבאות:

 • שיפור השירות המוצע באתר.
 • עדכונך בדבר שירותים חדשים הזמינים באתר.
 • מתן שירות לקוחות לרבות מענה לשאלותיך ופניותיך, וייעול התקשורת עמך.
 • התאמת חוויית השימוש באתר ויצירת שירותים ותכנים המותאמים אישית לדרישות המשתמש.
 • ניהולו התקין של האתר ותפעול השירותים המוצעים בו .
 • ביצוע סקרים וסטטיסטיקות ולצרכי שיווק ודיוור ישיר.
 • שמירה על עדכניותם ונכונותם של הפרטים אודותיך.
 • שילוב מידע- אנו עשויים לשלב בין המידע שאספנו ממך לבין מידע שקיבלנו ממקורות אחרים, ולהשתמש במידע זה יחד עם מידע ממקורות אחרים.
 1. מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה מתחייבת לשמור על מאגרי המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) ולא תעביר את המידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר ו/או המידע המזהה אותך אישית, לצדדים שלישיים, אלא לגורמים המפורטים להלן:

 • חברות או ארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.
 • ספקים שהם צדדים שלישיים, האחראיים על אספקת שירותי תוכנה לצרכי אימות, סליקת אשראי ובדיקות מלאי, וכן חברות האחראיות להשמדה או אחסון של המידע, וכן ספקי שירותים מיוחדים כגון ספקי אחסון אתרים או אחסון בסיס נתונים, שימוש בכלים אנליטיים דיגיטליים וכיו”ב. החברה תהיה רשאית לשתף מידע אישי עם יועצים משפטיים, רואי חשבון, מנהלי כספים וכיו”ב. החברה תספק לצדדים שלישיים אלו את המידע הדרוש להן בלבד, על מנת לספק את שירותיהם. החברה תפעל במטרה לוודא כי הצדדים השלישיים להם נמסר מידע אישי זה, משתמשים בו באופן מאובטח ובכפוף למדיניות פרטיות זו.
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ובכפוף לדרישות הדין.
 1. עסקאות מהותיות

 

החברה תהיה רשאית לשתף את פרטייך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית ביישומון, במסגרת ביצוע עסקאות מהותיות (לדוגמא, מכירת מניות החברה או מכירת עיקר נכסיה) ככל שהעברת המידע דרושה לביצוע עסקה כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תוודא כי המידע שנמסר לה אודותיך יהיה כפוף למדיניות פרטיות העדכנית טרם העברת מידע זה. החברה תיידע אותך במידה והבעלות או השליטה על פרטים שיש בהם כדי לזהותך אישית, תעבור לצד שלישי שאינו חברה או ארגון הקשורים לחברה, במסגרת עסקה מהותית זו.

 

 1. אבטחת מידע

 

 • החברה מתייחסת בכבוד לפרטיותם של המשתמשים ביישומון, ורואה בהגנה על המידע הנוגע להם כחשיבות עליונה. החברה מיישמת מנגנוני אבטחה מתקדמים כדי לאבטח את המידע ביישומון. מנגנוני אבטחה אלו נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה. עם זאת, הם אינם חסינים באופן מוחלט ואינם יכולים להקנות הגנה מוחלטת. החברה אינה מתחייבת שהיישומון יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו. כאמור לעיל, החברה מאחסנת ומעבדת את המידע של המשתמש בשרתי ה”ענן” של מייקרוסופט אז’ור.
 • עליך לנקוט באמצעים לשמירה על בטחון המידע האישי שלך, לרבות סיסמא לחשבון המשתמש שלך. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או לכל שימוש לרעה במידע אודותיך הנובע מכך שלא שמרת את שם המסתמש והסיסמא בסודיות, או שלא עדכנת את סיסמאותיך לעתים תכופות.
 • הינך מסכים ומצהיר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בכל מקרה בו נפגעה אבטחת היישומון, או כל חלק ממנו.
 • כמו כן, הינך מצהיר ומתחייב כי לא תעשה כל שימוש שיפגע באבטחה או בשלמות מערכותיו של היישומון, לרבות העמסה או הכבדה על שרתי היישומון בכל צורה שהיא.

 

 1. Cookies

 

 • כמו ברוב האתרים באינטרנט, היישומון משתמש ב Cookies וטכנולוגיות אינטרנט סטנדרטיות אחרות המסייעות לשיפור השירות.
 • עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי היישומון, המועברים למכשירך ומאוחסנים בו למטרות תיעוד. העוגיות מאפשרות ליישומון לשמור את פעולותיך והעדפותיך (כגון העדפות שפה, גודל גופן והעדפות אחרות) לתקופה מסוימת, על מנת שלא תדרש למשל להפעילן מחדש בכל פעם שתבקר ביישומון. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקרת, משך הזמן ששהית ביישומון, מהיכן הגעת אל היישומון, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה ליישומון ועוד.
 • אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. יובהר כי ככל שתעשה כן, היישומון לא יהיה מותאם להעדפותיך ומחיקת או נטרול העוגיות עלולים לפגוע בחוויית המשתמש שלך או לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים או התכונות ביישומון או באתרי אינטרנט אחרים.
 1. זכות עיון במידע

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, עומדת לרשותך הזכות לעיין בכל המידע אודותיך המצוי ברשות החברה, וכן לפנות אלינו בבקשה לתיקון המידע האמור ככל שיימצא כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מדויק.

 1. זכות מחיקה של המידע

        החברה תשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.

        הינך רשאי, בכל עת, לפנות אלינו בכתובת המייל: info@atalef.ai  בבקשה למחוק את הפרטים המזהים שלך שנאספו באמצעות היישומון, והחברה תמחק את המידע בתוך 30 ימים עסקים ממועד קבלת הבקשה.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

החברה תהא רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במידה ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, אנו ניידע אותך באמצעות אחת מהדרכים הבאות: שליחת הודעה לגבי השינויים, פרסום הודעה על כך ביישומון או פרסום מדיניות פרטיות עדכנית ביישומון. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות.